x تبلیغات
بازار

نگرش تبلیغاتی

 

البته بسیاری از محققان معتقدند، تبلیغات محیطی پیشینه ی بسیار طولانی و قدیمی دارد و در واقع منشاء آن را قبل از انقلاب صنعتی و پیدا شدن مدرنیته می دانند. بیلبورد تبلیغاتی شما زیبا، مختصر، جذاب و دارای تضاد رنگ مناسب است و به خوبی توجه مشتریان را جلب می کند، اما آیا به خوبی دیده و درک می شود؟ اما همچنان سئوالاتی در ذهن مخاطب ایرانی، نسبت به کره و کره ایها نقش بسته است. در حالی که اکثر ما تصور بسیاری خوبی از ظاهر تبلیغات داریم، اما تعریف آن برای ما کمی دشوار است. از جمله گرایشهای هنری که حیطۀ اجرایی گسترده و چندوجهی در تعریف و اجرا دارد دیوارنگاری است.

تکنولوژی تبلیغات

در این مقاله وقتی از صنعت یا «تکنولوژی» تبلیغات و اجاره بیلبورد تبلیغاتی در مسیر استادیوم یادگار امام سخن میگوییم، پیشاپیش، تعریف یا تلقی خاصی از تکنولوژی را برگرفته ایم که براساس آن، تکنولوژی، صرفاً به معنای ساخت مصنوعاتی که در طبیعت وجود ندارند نیست، بلکه گسترهای وسیع تر را دربرمیگیرد و دربردارندۀ یک سیستم اجتماعی-تکنیکی است که شامل خودِ تجهیزات، سختافزار و عوامل انسانی که در آن به فعالیت مشغولاند و احیاناً دارای مهارتهای ویژهای در زمینۀ چگونگی ساخت و کار با تجهیزات هستند، نیز میشود. نیست، بلکه بیانِ «ماهیت» یا «روح حاکم بر» هر گونه تکنولوژی، از جمله رسانه و تبلیغات است.

تبلیغات تجاری سازی شده

با بررسی جدول که سهم هر رسانه را در تبلیغات نشان می دهد، این نکته را نشان می دهد که همچنان سهم بالایی را این رسان های کلاسیک به خود اختصاص داده اند. لازم نیست با تبلیغات و سرمقاله های رقیب مجاور مانند سایر رسانه ها رقابت کند. مجری تبلیغات محیطی در مسیر استادیوم یادگار امام با در نظر گرفتن یک راننده با سرعت متوسط تنها 5 تا 10 ثانیه زمان خواهد داشت تا طرح بیلبورد شما را ببیند و متن را بخواند و پیام شما را درک کند. بر اساس نتایج ضرایب رگرسیونی، نوع نگرش به تبلیغات تجاری تلویزیونی بیشترین تأثیر را بر انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) دارد که این امر از نحوه ارائه و محتوای پیامهای تبلیغی و ساختارهای پیام ارائهشده در تلویزیون نشئت گرفته است و باید در راستای نیاز مخاطبان و اهداف صاحبان کالا و محصولات باشد؛ برای تغییر نگرش مردم نسبت به پیامهای تبلیغاتی باید از دیدگاه کارشناسانه در تدوین و اجرا و راندمان اجرایی و تأثیرگذاری آن استفاده شود.

اعتماد به تبلیغات

بین اعتماد به تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) رابطه معناداری وجود دارد. آژانس تبلیغاتی، بین محتوای ساختاری تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) رابطه معناداری وجود دارد. زمانی که شما پا به یک فروشگاه می گذارید مطمئنا استندهای مختلفی را در سطح فروشگاه مشاهده می کنید که حاوی پیام های تبلیغاتی برای محصولات یک برند خاص می باشند و یا تلویزیون های تبلیغاتی شهرها، استرابوردهای تبلیغاتی، دیوارنویسی، آویزهای تبلیغاتی در ، تبلیغات موجود روی پل های عابر پیاده که بسیار چشمگیر و مهم می باشند نیز بخشی از تبلیغات محیطی به شمار می آیند.

نگرش تبلیغاتی

بین نوع نگرش تبلیغات تجاری تلویزیون و انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) رابطه معناداری وجود دارد. در پایان، نتیجه می گیریم که تبلیغات شفاهی الکترونیکی با در نظر گرفتن عوامل محرک کیفیت بیان، ارزش و پایداری تبلیغات بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی مشارکت مصرف کننده اثر مثبت و مستقیمی دارد. تحریف انتخابی: مردم ممکن است پیام ها را به گونه ای تغییر دهند تا آنچه را که می خواهند بشنوند. سخن بهمیان میآید که میتوانند در اهداف یاد شده بیشترین تأثیر را بر خواننده داشته باشند.

نویسنگان محتوا تبلیغاتی

نویسندگان این مقاله کوشیده اند میزان اهمیت تبلیغات و تأثیر آنها را در کاربردهای تبلیغی با شواهد عینی آشکار نمایند و همچنین به تحلیل گفتمانی برخی شواهد بپردازند. پس براساس این تلقی، بیراه نرفتهایم اگر بگوییم تبلیغات رسانهای نیز نحوه ای «انکشاف تعرض آمیز» عالم است که همهچیز را به صورت «منابع ذخیرۀ انرژی لایزال و همه جا حاضر» منکشف میکند. «منابع ذخیرۀ انرژی لایزال و همهجا حاضر» منکشف میکند. این نتیجه گیری، هر چند تا اندازهای روشنگر است ولی این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که آن نحوهای از «انکشاف تعرّض آمیز»، و این «منابع ذخیرۀ انرژیِ لایزال و همهجا حاضر»، بهطور خاص در مورد صنعت تبلیغات چگونه چیزی است؟

فلسفه تبلیغات

نگاه خاص به عالم است که ملزومات تبلیغات و پیامدهای فلسفی خاصی به همراه خواهد داشت. کلّی و اساسی حاصل یک نگاه خاص به طبیعت باشد که در آن نگاه، حدّی برای مصرف و ابداع وجود ندارد. هدف این تحقیق بررسی و مطالعه تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده با استناد به مدل مفهومی تعدیل شده ی شانکارا و همکاران (2020) است. 

بر اساس نتایج آزمون تبلیغات پیرسون بین انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) و متغیرهای علاقه به تبلیغات تجاری تلویزیون، اعتماد به تبلیغات، محتوای ساختاری تبلیغات، نوع نگرش به تبلیغات تجاری، جذابیت ظاهری، میزان تماشای تبلیغات تجاری تلویزیونی و آشنایی با برند کالا رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و نتایج ضرایب رگرسیونی نشان می دهد که همبستگی بالایی بین نگرش به تبلیغات تلویزیونی و انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) وجود دارد. استفاده از هر یک از این ابزار متناسب با شرایط اثربخشی هرکدام، می تواند منجر به معرفی برند و افزایش آگاهی مخاطبین نسبت به محصول شود و همچنین موجب افزایش اثربخشی سایر روش های تبلیغی نیز گردد.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85/

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات و بازاریابی

همانند تبلیغات تلویزیون، رادیو، روزنامه و… تبلیغات آنلاین مزایای زیادی هم دارد از جمله پروموت سریع محصول یا خدمات بدون محدودیت مرز جغرافیایی، قابل اندازهگیری بودن، هدفمندی و بازدهی بالا، مقرون بهصرفه بودن و قابل نظارت بودن آن. است که هزینه و وقت زیادی را میطلبد. رفت و آمد مکرر مردم از مقابل تابلوهای تبلیغی موجب میشود که هزینه این شیوه بازاریابی بطور نسبی پایینتر از سایر روشها باشد.

مسئولیت بازاریابی

کارآفرینان هنربرتر به طور معمول مسئولیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و بهینه سازی موتورهای جستجو را بر عهده دارند، زیرا مخاطبان مورد نظر جوان تر هستند و بیشتر مایل به استفاده از دستگاه های فن آوری هستند. تبلیغات محیطی یکی از پرکاربردترین رسانه های تبلیغاتی است که طیف گسترده و متنوعی از آن عرصه های عمومی فضاهای شهری را در بر میگیرد. جالب آن که شرکت های تبلیغاتی صوفیان و برخی تبلیغات محیطی می توانند نقطه ای ثقل کمپین های تبلیغاتی باشند، خصوصاً آنانی که از یک عنصر جذاب و یا عنصری که تعامل با مخاطبان و گوشیهای هوشمندشان را به همراه دارد برخوردار اند

تابلو های تبلیغاتی

میتواند به خرید یک جفت کفش منجر شود یا ارائه تعمیرات تخت خواب بادی! بیلبوردها به عنوان مهمترین ابزار تبلیغات محیطی در تمامی کشور و مهمتر از آن در کلان شهرهایی نظیر تهران ، مشهد ، اصفهان و کرج از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. 6. مجری تبلیغات محیطی در صوفیان برای برند تبلیغات محیطی بر ترجیح برند، تأثیر معنی ­داری دارد. شاخصهای این ابزار شناختی نشان داد که شعار اجتماعی میتواند بر ادراک و حافظه ی مصرف کنندگان با توجه به برند تاثیر بگذارد. در یک پیام عمومی میتوان روی مزایای برند تمرکز کرد. بزرگی و سایز یک بیلبورد ارتباط مستقیم با افزایش قیمت آن بیلبورد دارد.

استاندارند های شهرداری برای تبلیغات

همچنین اندازه بیلبورد در مکان­های مختلف متفاوت است برای مثال استفاده از بیلبوردهای بزرگ در بزرگراهها بسیار موثر است زیرا از آنجایی که در اینگونه مکان ها آگهی های کمتری حضور دارد، پیام آگهی نصب شده بر روی بیلبورد، راحت تر در معرض دید مخاطب قرار می­گیرد. مشخص کردن پیام: هر تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد باید حاوی پیامی به مخاطب باشد. در این پژوهش، نگارنده بر آن است، تبلیغات محیطی شهر بابل را با توجه به شاخص های آلودگی بصری و ضوابط و استانداردهای تبلیغات شهری بررسی نماید، تا با شناسایی عوامل موثر در این آلودگی ها زمینۀ کاهش آن و ارتقاء کیفیت محیط شهری فراهم آید.

کمپین های تبلیغاتی

بنابراین این کمپین ها معمولا شامل نام برند، شماره تلفن یا آدرس وب سایت هستند. تبلیغات یک فعالیت برای آگاهی رسانی و معرفی محصول جدید به بازار است، که هدف آن فروش یک محصول یا خدمات به مخاطبان هدف است. اما ارزشهای ادب، پاکیزگی، احترام به سالمندان، تکنولوژی و کار صرفاً در بیلبوردهای تهران و ارزشهای فرهنگیِ فراغت، خرد و مهرورزی صرفاً در بیلبوردهای لندن کاربرد داشتهاند. اینبیلبوردها صرفاً از بعد زبانی مورد بررسی قرار گرفتهاند.

ارزش های فرهنگی در تبلیغات

یافته ها نشان میدهند که ارزشهای فرهنگی مدرنیته و اقتصاد در هردو زبان کاربرد چشمگیری داشتهاند و از این نظر دارای تشابهاند. آگهیهای بازرگانی، بهویژه بیلبوردهای تبلیغاتی، نقش بهسزایی در بازنمایی نکات فرهنگی موجود و ترویج و اشاعۀ نکات فرهنگی جدید دارند. در پژوهش پیشِ رو، بیلبوردهای تبلیغاتیِ تهران و لندن از منظر ارزشهای فرهنگی براساس طبقهبندی چنگ (1994) بررسی شدهاند. وجود تفاوت در انواع ارزشهای فرهنگی و میزان کاربرد آنها بازتاب تفاوتهای فرهنگی دو جامعۀ زبانی تهران و لندن است.

تبلیغات هوشمند

هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ گویی به سؤالات تحقیق از آزمون کای دو با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 30 بهره بردهایم. بیلبورد دیجیتال یک بیلبورد است که تصاویر مختلف و متن ایجاد شده از برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای را نشان می دهد. Elmo Lewis در این تحقیق با استفاده از شاخص های هر یک از مراحل مدل آیدا ، در پی پاسخ به ایـن سؤال ها هستیم که آیا رنگ تبلیغات در رسانه های مختلف از تفاوت معنی داری برخوردار است ؟

گزارش های تبلیغاتی

گزارش های پراکندهای وجود دارد که بیان میکند ترکیبی از شگردهای تبلیغات نامرئی و نگاره سازی و روانشناسی میتواند در رسانه های چاپ نیز مورد استفاده قرار گیرد، و تصاویری رسم گردد که احساس ناخودآگاه انسان را متأثر کند.

امروزه، تبلیغات بازرگانی جزء جداناپذیر زندگی شهری است و تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها جایگاه ویژهای در بافت فیزیکی شهرها دارند؛ به گونهای که مخاطب را ناخودآگاه در معرض ارتباطات اقناعی قرار میدهند. عالوه بر این، مشخص شد این امر با میزان تحصیلات مخاطب نیز در ارتباط است، به عبارت دیگر مخاطبان با میزان تحصیلات بالاتر تمایل بیشتر به زبان غیر رسمی داشتند، هم چنین داده های تحقیق حاکی از عدم ارتباط زبان تبلیغ با میزان سن مخاطب بود.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86/

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات گسترده

در تعریف محتوایی این رسانه میتوان اینگونه گفت: رسانه تبلیغات محیطی آگاهی و اطلاعات مخاطبان را نسبت به ورود یک محصول جدید به بازار یا ارائه یک خدمت جدید از سوی صاحبان خدمات برای مخاطبان آنان فراهم می آورد. این نوع از رسانه محیطی معمولا در خیابان ها، میدان ها، تقاطع ها و بزرگراه ها که مسیر تردد وسایل نقلیه هستند نصب میشود و گاه بسته به نوع خلاقیت صاحبان آگهی یا شرکت های تبلیغاتی اجرا کننده تبلیغات آنها از قالب های یکنواخت خود خارج شده و با جذابیت های بصری آمیخته می شود.بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می آیند، رسانهای که میتواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند.

نما آگهی چیست؟

برای مجری تبلیغات محیطی در جاده فیروزکوه تبلیغاتی نما-آگهی حکم ستاره درخشانی را دارد که مجموعه تبلیغات محیطی مورد نظر آنان را کامل می کند. با توجه به قیمت بالای آن در مقایسه با سایر روش های تبلیغات محیطی و یا بازاریابی اینترنتی توجه به طرح و ایده بیلبورد اهمیت ویژه ای می یابد. بک لایت به معنی روشنی از پشت است چاپ بنر های بک لایت به صورت ترنسپرنت است و در پشت بنر، لامپ های ال ای دی یا کم مصرف قرار می گیرد.

تبلیغات گوگل

به این معنی است که چه تبلیغی، با چه هدفی، در چه بازاری و چه محتوا و مفهومی باید اجاره بیلبورد تبلیغاتی در محور فیروزکوه انجام شود. این دسته همان کسب و کارهایی هستند که از تبلیغات جستجوی گوگل استفاده میکنند و گوگل آنها را جلوی چشم کاربر میگذارد. ادسنس یک برنامه است که اجازه میدهد بلاگرها و وبسایتها، تبلیغات دیگران را در سایتشان بگذارند و از این راه کسب در آمد کنند. این بیلبورد نیز همانند بیلبورد قبلی خواهد بود. جدا از طراحی بیلبورد، محل قرارگیری آن نیز تأثیر بسیار زیادی در دیده شدن و در نتیجه، تأثیرگذاری تبلیغاتتان خواهد داشت.

اهمیت تصاویر در تبلیغات

تصاویر در طراحی بیلبورد: در طراحی بیلبورد تبلیغاتی در تهران، در کنار متن، استفاده از تصاویر گیرا و جذاب نیز اثری دوچندان در طراحی خواهد داشت. به طور مثال شما صاحب یک فرش فروشی در یکی از محله های شهر تهران هستید، به جای اینکه در اتوبان ها و معابر اصلی شهر ( که ممکن است فاصله ی زیادی تا فروشگاه شما داشته باشند ) تبلیغ کنید؛ می توانید تبلیغاتتان را به خیابان ها و معابر محلی و نزدیک به فروشگاه خود محدود نمایید که به نظر ما بازدهی بسیار بیشتری برای شما خواهد داشت. مانند اکثر اشکال بازاریابی ، شما بیشتر توسط تخیل و اندیشه محدود به فعالیت خود محدود هستید.

 

در آن زمان هیتلر برای جذب نیروهای نظامی بیشتر به مدیر تبلیغاتی خود گویلز دستور داد حدود یکصد تابلوی نقاشی از صحنه های مهیج نبرد آلمان با سایر کشورها ترسیم شود که در آنها نیروهای آلمانی را قدرتمند و فاتح نشان دهند، در زیر این تابلوها با حروف بسیار درشت شعار ” آلمانی، یعنی برتری” نقش بسته بود، این اقدام تبلیغاتی طی یک هفته حدود دویست هزار نفر داوطلب را در صف اعزام به جبهه قرار داد.

جایگاه بیلبورد و تبلیغات

با این حال، جایگاه این بیلبورد به گونه های است که به لحاظ همنشینی با چندین پرچم و تابلوی دیگر، احتمال آنکه راننده در زمان حرکت خود بتواند به تمامی تابلو توجه داشته باشد و فرصت مطالعه بیلبورد را نیز پیدا کند خیلی کم است. عبارت بیلبورد واژه مصطلحی است که جهت تبلیغات و آگهی های تجاری در ایالات متحده آمریکا مطرح و رایج شد، در فرهنگ انگلیسی به جای آن از کلمه Boarding استفاده می شود و معنای آن نوعی تابلوی تبلیغاتی مخصوص نصب آگهی است که اغلب بر روی آن ها پوستر نصب می گردد. ما در این صفحه قصد داریم شما را خصوصیات تبلیغات شگفت انگیز آشنا کنیم.

تاثیر رنگ در تبلیغات

این رنگ مشکی در شلوغی بصری شهرها به خوبی به چشم می آید. به گزارش تین نیوز، در کنار مبلمان شهری که نقش موثری در زیبایی بصری شهرها دارد، نباید از نقش تبلیغات شهری نیز در این زمینه غافل بود. این یعنی به دلیل قرارگیری در یک طرف اتوبان، شانس دیده شدن آن برای هر سه لاین، در زمانی وجود دارد که خودروها فاصله نسبتا زیادی با آن دارند. طبیعتاً اگر به هر دلیلی، بیلبورد شما در معرض دید قرار نگیرد، تمام هزینهای که برای آن پرداخت کردهاید هدر خواهد رفت و هیچ نتیجهای نیز عایدتان نخواهد شد. این بیلبورد تبلیغات نیز موقعیت خوبی دارد و تا حد قابل قبولی نیز میتواند در معرض دیده افراد قرار بگیرد. تقریبا میتوان گفت که شانس دیده شدن این بیلبورد بالاست.

کمپین تبلیغاتی

به همین دلیل نیز جایگاه آن را میتوان ایده آل دانست. مثلا تصاویری از ساختمان ماشین و از این دست ولی بخاطر داشته باشید زمانی میتوان یک طرح را موفق شمرد که بیننده را وادار کند بعد از نگاه اول مجددا سر را چرخانده و نگاه دیگری به تابلو بیندازد (Second Look). البته ناگفته نماند که در بسیاری از موارد، تبلیغات، شرکتهای رسانهای را خریداری میکنند تا در روند کمپینهای تبلیغاتی و تدوین استراتژی، آنها را همراهی کنند؛ نکته مثبت این است که شرکتهای رسانهای اطلاعات ارزشمندی از چگونگی دستیابی به بازار هدف و مشتریها دارند.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%a9%d9%88%d9%87/

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره طلایی تبلیغات در فضای باز

باز جای شکرش باقی است که اشخاصی مانند زرتشت سلطانی، با طرحهای زیبا و فراموش نشدنی اش، به خصوص برای محصولات روزانه، جانی به تن گرافیک بی رمق و ترسان و لرزان ما داد و نشان داد که کار موفق تبلیغاتی نباید لزوما پر لنگ و لعاب و همراه با ملودی شش و هشتی که قصه امیر ارسلان تعریف میکند، باشد و اتفاقا برای در یاد ماندن باید ساده، زیبا و نو باشد و در اثر کوشش چنین افرادی، امروز شاهد نمونه های بسیار زیباتری از تبلیغات جاده ای و خیابانی هستیم.

پنجره های نو در تبلیغات

با انجام تبلیغات محیطی پنجرهای نو بر روی کسب و کارها باز می گردد. تاکید می کنیم که ما تعاملات لازم با تبلیغات در مسیر پرسپولیس و وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را داریم و دائما با آنها در ارتباط هستیم و یقینا کارهای قانونی را انجام میدهیم و متاسف هستیم برای افرادی که وقتی تصمیمی هنوز قطعی و نهایی نشده است را رسانهای میکنند و جو و فضایی را راه میاندازند که به نفع فوتبال و باشگاهها نیست. همانطور که میدانید اکثر افراد بیشتر زمانشان را بیرون از خانه هایشان سپری میکنند. گرافیک محیطی به عنوان یکی از شاخه های گرافیک در رسیدن به اهداف بالا نقش مهمی دارد، و بخش عمده ای از فعالیت های تبلیغاتی و تجاری را در بر می گیرد.

اپلیکیشن های تبلیغاتی

در صفحه اصلی اپلیکیشن بیلبورد، بیلبوردهایی که کسب وکارهای مختلف را تبلیغ کردهاند، وجود دارند و شما نیز به عنوان یک کسبوکار میتوانید بیلبورد خود را بسازید. یادتان نرفته که گفتیم قرار است قبل از تبلیغات مشتری خود را بشناسید و مرتبط با آنها تبلیغات کنید. بیلبورد تبلیغاتی در مسیر پرسپولیس  دسته ایی از تبلیغات به دلیل اینکه گستره زیادی از افراد را بهصورت هدفمند تحت پوشش خود قرار میدهند، هزینهی کمتری را نسبت به سایر رسانههای تبلیغاتی دارد.

تصور خود در جایگاه مشتری

خود را در جایگاه مشتری قرار دهید. در حقیقت برای آنکه بتوانید از رقبای خود در امر تبلیغات و برندینگ پیشی بگیرید همواره بازارهای جدید با حجم وسیعی از مخاطبین را از دست ندهید. برای معرفی کالا و خدمات جدید در هر کسب و کار، تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد اطلاع رسانی کاملتری را ارائه می دهد. بر این اساس باشگاه استقلال در فصل جدید از امتیاز تبلیغات محیطی در بازیهای خانگی خودش استفاده خواهد کرد و این بستر درآمدزایی را به سازمان لیگ واگذار نمیکند.

تبلیغ کنندگان جدی

هواداران بدانند که پرسپولیس به جد پیگیر این قضیه است و اگر تغییری در بحث تبلیغات محیطی اتفاق بیفتد، حق پرسپولیس محفوظ است و ما پیگیری میکنیم و از حق پرسپولیس دفاع خواهیم کرد. مثلا شما محصولی را تبلیغ می کنید که توان تولید آن را بصورت گسترده ندارید. در واقع ، از آنجا که تابلوهای تبلیغاتی نه تنها محبوبیت خود را حفظ کرده اند ، بلکه تبلیغ کنندگان پول بیشتری را برای رسانه ها نسبت به دهه های قبل هزینه می کنند.

دوره طلایی تبلیغات

دوره طلایی خلاقیت در شرکت تبلیغاتی، زمانی اتفاق افتاد که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ احیای هنر و به دنبال آن الهامبخشی و شهود در هنرمندان و هنر اتفاق افتاد. باشگاه این آسودگی خیال را به هواداران میدهد که تحت هر شرایطی از حق بجای پرسپولیس با حمایت آنها دفاع خواهد کرد. باشگاه پرسپولیس تبلیغات در اطلاعیهای اعلام کرد؛ هواداران مطمئن باشند که باشگاه از حق و حقوق پرسپولیس دفاع خواهد کرد و فریب جوسازیها را نخورند. معمولاً یک چاپخانه حرفهای قیمت گذاری خدمات خود را به نحوی انجام میدهد که علاوه بر منصفانه بودن، در مقایسه با سایر رقبا کمتر باشد.

بنر تبلیغاتی دو طفره

استرابورد یا بنر دوطرفه همان استندهای تبلیغاتی ایستادهای هستند که وسط خیابانهای دوطرفه و بلوارها معمولاً میبینید. آیا اصلا می توانید متوجه شوید که این 10 مشتری، نتیجه چند بازدید از تبلیغتان است؟ شما می توانید چیزی خلق کنید تا توجهات زیادی را به سمت خود بکشانید. کسی حق ندارد چیزی را به اسم خود مالکیت بزند.

اعمال تبلیغات جدی

کانونهای آگهی و تبلیغاتی میتوانند اعتراض خود را نسبت به اعمال مجازاتها از سوی کمیته سازمانهای تبلیغاتی استان حداکثر یک ماه پس از ابلاغ به اداره کل تبلیغات تسلیم و رسید دریافت نمایند. در این میان ماریا کری با اجرای چند آهنگ تبلیغات توانست جایزه آیکون موسیقی را دریافت کند. این نماینده مجلس ادامه داد: این روزها رسانههای بسیاری دارند در مورد اقدامات شبهه برانگیز شهرداری صحبت میکنند اما واکنش یا بازخوردی از سوی شورای شهر مستقر نمیبینیم.

نماینده تبلیغاتی

اما میبایست فیلمها یا کارتونهایی انتخاب میشد که نماینده بهتری برای این ژانرها باشند. تبلیغات محیطی به عناصر فیزیکی قابل اجرا برای تبلیغات که در تیررس ببنندگان است اطلاق می شود. در پای بعضی از این بیلبوردها آنقدر علف روییده است که هر لحظه خطر آتش سوزی احساس تبلیغات می شود. یک بیلبورد که سعی دارد بیش از حد هوشمندانه عمل کند، به مخاطبان گم می شود.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3/

 

 

 

 

 

بیلبورد تبلیغاتی شگفت انگیز

 

مورد دیگر اینکه مخاطبان مجبور نیستند برای دیدن بیلبورد تبلیغاتی هزینه ای پرداخت کنند برای مطلع شدن از خدمات کسب و کار روزنامه یا مجله ای بخرند نوع اندازه بیلبورد عامل کمک کننده برای جلب توجه مخاطبان می باشد این قابلیت را دارند که به صورت ۲۴ ساعته و در تمام ایام هفته دیده شوند. تبلیغات شهری یکی از کارامدترین شاخههای تبلیغ در گرافیک محیطی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از ان برای زیباسازی فضای شهری، اطلاعرسانی و تبلیغات تجاری استفاده میشود.

عناصر مهم تبلیغاتی

چکیده: مفهوم ساده تبلیغ یعنی جهت دهی به افکار عمومی با قصد و نیت قبلی به سمت و سوی خاص به واسطه خلاقیت در اجرای تکنیک است. بنابراین گرافیک محیطی می بایست عناصر زیبایی شناسی، مخاطب شناسی، ابتکار، خلاقیت و جذابیتهای محتوایی را مورد توجه قرار دهد و طرح و ایده خود را با خلاقیت هر چه موثرتر ارائه دهد. مجری تبلیغات محیطی در مسیر تخت جمشید در این امر به شما کمک می کند. جامعه آماری در این طرح کلیه افراد بالای پانزده سال در گروهی معرف از خانواده های ساکن در شهر مشهد (0721 نفر) است. یکی از مهمترین کارکردهای آن صرفنظر از تأثیر بر مخاطب برای خرید و مصرف کالا؛ چگونگی بازنمایی گروهها، افراد و بهویژه زنان در آگهیهای بازرگانی است.

بهبود تبلیغات با نرم افزار های تبلیغاتی

نتایج به دست آمده در آراد دیتا بیس نشان میدهد علیرغم وجود تفاوت های اندکی در میزان تأثیر یاد شده، برنامه های فرهنگی - تبلیغی که با ابزارهای نوپدید در زمینه ترویج زیارت پیاده طی مناسبت های آخر صفر، چندان مؤثر نبوده و تغییرات، روند قابل توجهی را به خود اختصاص نداده است. رنگ های جسورانه ، گرافیک چشمگیر و ایده های زیرکانه و جذاب نظر بی حوصله ترین مشتریان را چه در ترافیک و چه هنگام عبور از محل نصب بیلبورد جلب می کند.

لوکیشن مناسب تبلیغات

مردم بارها و بارها از کنار بیلبوردها عبور میکنند در 24 ساعت شبانه روز و7روز هفته این برخورد تکرار می شود پس دقت در انتخاب لوکیشن نصب بیلبورد فاکتوری مهم است اماکن پرتردد و پر ترافیک ناخودآگاه تاثیر تبلیغاتی مطلوب شما را موجب می شوند و تعداد تماشگران بیلبورد شما رابطه مستقیمی با میزان جذب مشتری برای محصول شما دارد . روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بود که دادههای آن به روش میدانی جمع آوری شد، جامعه تحقیق عبارت بودند از 700 نفر بازیکن شرکت کننده در بزرگترین مسابقه سیمولتانه تاریخ کشور در تبریز بود و حجم نمونه بنابر جدول مورگان-کرجسای برابر با 248 نفر تعیین شد که به دلیل پیشگیری از اثر افت آزمودنی در تحقیق تعداد 300 پرسشنامه توزیع گردید.

تبلیغات سبب جلوگیری از حواس پرتی میشود

رانندگی زمانی پیچیده تر می شود که عوامل پرت کننده حواس داخل و خارج وسایل نقلیه وجود دارند. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد عوامل اختلال حواس ریسک رخ دادن تصادف را افزایش می دهند. یکی از عوامل حواس پرتی که اثر آن عامل در بروز تصادفات درون شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است تابلوهای تبلیغاتی ثابت کنار جاده ای و تبلیغات بر روی بدنه ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری است. لمپوست بنر، گونهای جدیدی از المان تبلیغاتی است که از میله های مستطیلی در ابعاد یک متر در سه متر تشکیل شده و پس از نصب در محل مورد نظر امکان نصب پارچه تبلیغاتی را فراهم می سازد.

تبلیغات پرنده

بیلبوردهای پرنده همان پارامترهایی هستند که قرار است از این پس بالهای آنها محل نصب آگهی های تبلیغاتی برندهای داخلی شود تا در بالای سر مخاطبان به پرواز درآیند. دسترسی به مخاطب هدف: از آنجایی که بیلبوردها میتوانند در مکانهایی نصب شوند که خود شرکتها یا آژانسهای تبلیغاتی انتخاب میکنند، آسانتر میتوانند جامعه هدف تبلیغ را مورد خطاب قرار دهند. نتیجهگیری: برای امکان جلب توجه، علاقه، اشتیاق و نهایتا اقدام به تصمیم به خرید کالای تبلیغ شده، شایسته است بازاریابان از نقش رنگهای سرد و گرم آگاهی کافی داشته باشند.

محور اصلی پروژ های تبلیغاتی حول چه موضوعی است؟

محور اصلی این پژوهش به نحوه پیدایش و علل توسعه معماری بر اساس کمیتهایی مانند ابعاد و اندازه، مصالح صنعتی و به صورت کلی قالب شدن ریاضی و فیزیک در ساخت فضا، به جای استفاده از کیفیت هایی که رابطهی فضا با تن، نحوه زندگی و فرهنگهای انسانی را ارج مینهد میپردازد. تحلیل استنباطی یافته های جانبی: از آنجا که میزان تأثیر تبلیغات شهرداری بر رفتار مردم مشهد در پیاده روی به حرم بسیار کم میباشد لذا این متغیر به عنوان محور مطالعه و تحلیل نمی تواند مورد بررسی قرار گیرد به همین جهت، از متغیر میزان تشرف پاسخگویان به حرم استفاده میکنیم تا نتایج جانبی قابل توجه ارائه گردد: - میان مناطق مختلف و نوع اطلاع رسانی، ارتباط معناداری وجود دارد. 2002) به تأثیر جوّ به عنوان یکی دیگر از مؤلفه های تشکیل دهندۀ تصویر بر ادراک از ارزش زمانی، روانی و هزینه های توجه کرده اند. به بیان دیگر، با اطمینان 95% میتوان گفت شیوه های الکترونیکی ترفیع و ترویج خدمات در مقوله های بازاریابی مستقیم و تبلیغ از دیدگاه مراجعان کتابخانه بیشتر از حدّ متوسط در آشنایی آنان با خدمات کتابخانه نقش داشته است. 

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روان بودن بودجه و بازدهی بیشتر تبلیغات

نامیدن شرایط کنونی زمانی جالب برای بازاریابان، دست کم گرفته شده است. تعیین پیام مناسب برای انتقال، از طریق کانال های مناسب، در زمان مناسب - همه در حالی که با بودجه های کاهش یافته کار می کنید - کار آسانی نیست.

کلید پیمایش همه اینها؟ چابکی در تبلیغات.

سیال بودن بودجه چارچوبی است که بسیاری از خریداران رسانه ‌ای از زمان ظهور برنامه ‌نویسی روی توافق ‌نامه‌های مشتری خود کار می‌کنند. مفهوم اصلی این است که اهداف کلی مخاطب و پیام‌ های برند هسته اصلی استراتژی هستند و کل بودجه با پیشرفت کمپین آزاد است. آنچه در اینجا مهم است این است که بودجه مجری تبلیغات محیطی در اتوبان معلم یا حتی یک کانال قفل نمی‌شود و به خریداران این انعطاف‌پذیری را می‌دهد تا تحویل کمپین را بر اساس رویدادهای جاری، عملکرد یا حتی درخواست‌های خاص مشتری تنظیم کنند.

این انعطاف ‌پذیری رویکرد تبلیغات در اتوبان معلم همه ‌کانالی را که اکثر خریداران رسانه می‌شناسند و دوست دارند، با شکستن سیلوهای بین کانال‌ها افزایش می‌دهد. و همانطور که کانال‌های بیشتری به سمت برنامه ‌ریزی می‌روند، تبلیغات روانی بودجه چابکی برای یک کمپین فقط افزایش می‌یابد.

کمپین های دیجیتالی انعطاف پذیر خارج از خانه

تا همین اواخر، دیجیتال خارج از خانه واقعاً بخشی از گفتگوی روانی بودجه نبود، همچنان توسط خریداران اراددیتابیس و متخصصان به عنوان یک سیلو جداگانه در نظر گرفته می شد. حتی تنظیم سریع کمپین‌ها در کانال می‌تواند بسیار دشوار باشد و مجبور باشید با همه ناشران به صورت جداگانه تماس بگیرید و مذاکره کنید. با این حال، برنامه‌ریزی دیجیتال خارج از خانه در چند سال گذشته جذابیت قابل توجهی به دست آورده است. بسیاری از بزرگترین ناشران  موجودی خود را از طریق DSP ها در دسترس قرار داده اند، که انعطاف پذیری قابل توجهی را برای خریداران رسانه در سراسر جهان باز می کند.

با ناشناخته بودن فصل بعدی حماسه کووید، و جنبش‌های اجتماعی که نیاز فزاینده‌ای به ایمنی برند ایجاد می‌کند،  نقش مهمی در استراتژی بازاریابی 2020 تبلیغ‌کنندگان دارد.

اهمیت انعطاف پذیری در استراتژی COVID شما

انعطاف‌پذیری بین کانال‌ها در استراتژی رسانه‌ای 2020 شما ضروری است، زیرا قفل شدن در هر کمپین خاصی احتمالاً بهترین رویکرد در این زمان‌های نامشخص نیست. ما ممکن است مطمئن نباشیم که آینده برای اقتصادهای محلی و جهانی چه خواهد بود، اما مطمئناً در عادات مصرف کنندگان یک فرورفتگی و جریان وجود خواهد داشت. اینجاست که  نقش مهمی ایفا می کند.

در چند ماه گذشته، بسیاری از ما نوعی از «بار رسانه‌ای بیش از حد» را تجربه کرده‌ایم، با گزارش‌هایی که حتی نشان می‌دهد استفاده از رسانه‌های اجتماعی تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت روان در طول بحران داشته است. مردم بیش از هر زمان دیگری مشتاق هستند که وسایل شخصی خود را زمین بگذارند و به دنیای واقعی بروند.

این برای همه کمپین های دیجیتال فعلی شما چه معنایی دارد؟  به شما امکان می دهد مخاطبان خود را در فضای باز دنبال کنید. با خرید گردش‌های کاری مشابه کانال‌های آنلاین، تلفن همراه و اجتماعی، و به طور بالقوه حتی توانایی استفاده از خلاقیت‌های مشابه، انتقال می‌تواند بسیار روان باشد.

با این حال، همانطور که می دانیم، مردم ممکن است کمی بیش از حد مشتاق باشند که به بیرون بروند، و موج دوم ممکن است. اگر این اتفاق بیفتد و محدودیت‌ها دوباره سر جای خود قرار گیرند،  برنامه‌ای کاملاً انعطاف‌پذیر است و می‌توانید به راحتی بودجه خود را به تبلیغات اجتماعی و وب منتقل کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، حتماً وبینار درخواستی ما را بررسی کنید: چرا  برنامه‌ریزی شده در استراتژی بازاریابی بازیابی بحران شما ضروری است.

مانور بودجه در دوران ایمنی برند

ایمنی برند همیشه یکی از دغدغه‌های بازاریاب‌های دیجیتال بوده است، اما در زمان کنونی، درگیر بودن، چه به‌طور مستقیم و چه از طریق پروکسی، در هر ناگواری تأثیر نسبتاً قابل‌ توجهی دارد.

تحریم فعلی فیس بوک را در نظر بگیرید. چه شما و مشتریانتان از تبلیغات در این کانال دوری کنید یا نه، یک چیز واضح است: این یک مطالعه موردی بسیار جالب در مورد نحوه محافظت برندها از خود است. اگر کانالی ناامن تلقی شود، بودجه ها حذف می شوند.

مهمتر از همیشه این است که چند ترفند در آستین خود داشته باشید، نه اینکه برای اجرای استراتژی بازاریابی خود به یک کانال خاص تکیه کنید. و در حالی که البته بسیاری از کانال‌های ایمن برای برند وجود دارد،  امتیاز ویژه‌ای در این زمینه کسب می‌کند.

برای اولین بار، هیچ محتوای تولید شده توسط کاربر همراه تبلیغات شما وجود ندارد. همه رسانه ها مستقیماً توسط ناشر کنترل می شود. هر قسمت از محتوا توسط تیم آنها تأیید می شود، که شما را در دستان خوبی قرار می دهد - ایمنی نام تجاری نیز برای ناشران بسیار مهم است، زیرا محتوای نامناسب پخش شده در فضاهای عمومی می تواند به شهرت آنها بسیار آسیب برساند.

نحوه کنار آمدن با شرکت های فناوری

شرکت‌های فناوری همچنین لایه‌های بیشتری از ایمنی برند را به پلتفرم خود اضافه می‌کنند. به عنوان مثال،  ما،  ، دارای الگوریتم هایی برای جلوگیری از پخش پشت سر هم تبلیغات از همان صنعت و همچنین جلوگیری از فقط برای نام بردن از برخی از انواع برندهای خاص از پخش بر روی صفحه نمایش های خاص.

بنابراین اگر به دنبال یک کانال جایگزین برای سرمایه گذاری بودجه کمپین خود هستید،  یک انتخاب عالی است. در واقع، ادغام OOH می‌تواند دسترسی کمپین را تا 303 درصد در کنار موبایل و وب افزایش دهد و احتمال تعامل مصرف‌کنندگان با یک برند را در دستگاه تلفن همراه خود تا 46 درصد افزایش دهد.

آیا بودجه شما واقعا روان است؟

روان بودن در بودجه انعطاف‌ پذیری قابل‌ توجهی را ایجاد می‌کند و عنصر مهمی برای استراتژی همه‌کاناله شما است، اما اگر هنوز به آن نرسیده‌اید، نگران نباشید، زمانی مانند زمان حال برای شروع وجود ندارد.

برای اینکه ببینید چقدر آسان است که  را در کمپین های همه کانال خود قرار دهید، یک حساب  رایگان ایجاد کنید. در اینجا می توانید یک کمپین آزمایشی راه اندازی کنید و دانش لازم برای راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی را در زمان مناسب به دست آورید.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازارایابی به شیوه جدید

با تمام این موارد، هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد تعامل صفحه لمسی به زودی از بین می رود. اکنون که تقریباً همه افراد روی کره زمین همیشه یک صفحه نمایش لمسی در جیب خود دارند، لمس به روش پیش‌ فرض تعامل ما تبدیل شده است و این چیزی است که افراد بیشتری انتظار دارند که بتوانند با نمایشگرهای عمومی انجام دهند. علاوه بر این، این واقعیت که ویروس‌هایی مانند COVID-19 در طول تعامل با دیگران گسترش می‌یابند به این معنی است که تعامل با صفحه‌ نمایش‌های لمسی در واقع می‌تواند برای بسیاری از افرادی که ترجیح می‌دهند از صحبت با یک غریبه اجتناب کنند، ارجحیت دارد.

آراد دیتا بیس که استفاده از صفحه نمایش های لمسی را قبل و در طول همه گیری COVID-19 نشان می دهد

پرچ تعاملی

از آنجایی که لمس بعید است ناپدید شود، اولویت یافتن راه‌هایی برای ایمن‌ تر کردن یا لذت‌بخش ‌تر کردن تجربه لمس برای مخاطب است. تبلیغات در اتوبان ذوب آهن، مانند ارائه دسترسی بدون لمس به ضدعفونی کننده دست در کنار صفحه نمایش، یا دستمال مرطوب برای تمیز کردن صفحه نمایش قبل از استفاده، می تواند کمک زیادی به افزایش اعتماد به نفس کاربر کند.

همچنین ارزش این را دارد که نحوه تعامل کاربران با شرکت های تبلیغاتی اتوبان ذوب آهن صفحه لمسی را تغییر دهید. ارائه یک کد QR برای ارسال اطلاعات روی صفحه به مرورگر تلفن همراه کاربر می‌تواند به محدود کردن مدت زمانی که انتظار می‌رود کاربران با صفحه نمایش برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود تعامل داشته باشند، کمک کند. این ممکن است در وهله اول کاربران بیشتری را به درگیر شدن با صفحه نمایش بکشاند و عادت کند که برای اطلاعات به موقع و مرتبطی که می توانند در حال حرکت دریافت کنند به صفحه نمایش های تعاملی روی بیاورند.

راه‌های زیادی برای بهبود تجربه لمسی وجود دارد، و مجری تبلیغات محیطی اتوبان ذوب آهن بهتر است گزینه‌های مختلف را بررسی کنند و ببینند کدام‌ها می‌توانند در شبکه‌هایشان گنجانده شوند. احتمالاً استفاده ارزشمند از زمان را ثابت خواهد کرد.

بازنگری در شیوه هایی که مردم باید با صفحه نمایش های لمسی درگیر شوند نتیجه خواهد داد

اشکال دیگری از تعامل در حال رشد هستند و می توانند به دستیابی به مشتریان بیشتری کمک کنند. در چند سال گذشته، گزینه‌های جایگزین برای تعامل لمسی به‌عنوان گزینه‌های قابل دوام‌تر ظاهر شده‌اند. اگرچه ممکن است به عنوان جایگزین کامل برای صفحه نمایش های لمسی عمل نکنند، اما ممکن است به عنوان گزینه هایی برای موسسات خرده فروشی که می خواهند با احتیاط اشتباه کنند، یا به عنوان ابزاری برای تعامل با گروهی از مشتریانی که اکنون تمایلی به تعامل با صفحه نمایش های لمسی عمومی ندارند، مفید باشند.

ردیابی اطلاعات مردم برای برگزار کردن بهترین کمپین تبلیغاتی

ردیابی دستی و فناوری لمسی هوای شرکت‌ هایی مانند  یا تعامل با صدا (فناوری دیگری که به لطف تلفن همراه با محبوبیت زیادی روبه‌رو شده است) به نظر می‌رسد رقبای اولیه قوی برای جایگزین‌های لمسی در خرده فروشی  باشند.

البته توجه به این نکته مهم است که این گزینه ها جایگزین های کاملی نیستند. کنترل ژست‌های هوای میانی به اندازه ضربه زدن بر روی صفحه نمایش رایج نیست. کنترل صدا در محیط های پر سر و صدا بسیار نادرست است، و به ویژه در ثبت صحیح کلماتی که توسط زنان، اقلیت های نژادی، و افرادی که با لهجه های مختلف یا به لهجه های مختلف صحبت می کنند، مشکل دارد. به عبارت دیگر، در یک محیط خرده‌ فروشی با مصرف‌ کنندگان متنوع، کار سختی است.

فعال‌ سازی صوتی در محیط‌های کنترل‌شده کامل نیست و احتمالاً در مکان‌های خرده‌فروشی شلوغ با مشکل مواجه خواهد شد

با این حال، با این فناوری‌ها باید انتظار پیشرفت‌های تدریجی را داشت و به‌کار گیری یک، دو یا چند نوع مختلف تعامل احتمالاً به جذب طیف وسیع‌ تری از مشتریان کمک می‌کند و در مواردی که یک گزینه معین ناخوشایند یا غیرقابل اجرا است، موارد اضافی را ایجاد می‌کند.

 صاحب رسانه چه می کند؟

برای صاحبان رسانه‌ای که دارای امکانات هستند، ارائه گزینه‌های متعدد برای تعامل ممکن است بهترین نتیجه را برای برنده شدن در طرف دیگر همه‌گیری نشان دهد. با این حال، برای اتخاذ موفقیت آمیز این رویکرد، لازم است پلتفرم علامت دیجیتالی را که زیربنای عملکرد پشتیبانی شده است، به دقت در نظر بگیرید. انتخاب درست باید به ساده‌ سازی ارائه محتوا کمک کند، به راحتی با تمام فناوری‌هایی که می‌خواهید استفاده کنید ادغام شود و به شما اجازه دهد تا از راه‌حل‌های خود در هر مقیاسی که نیاز دارید، اکنون و در آینده استفاده کنید.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات گسترده و افزایش فروش

از طرف دیگر، اگر میزان پر شدن صفحه نمایش به طور مداوم زیر 50٪ باشد، احتمالاً زمان آن رسیده است که عرضه برنامه ای را کاهش دهید یا در غیر این صورت قیمت های کف را کاهش دهید. فقط مطمئن شوید که قیمت کف برنامه ای خود را در همان سطح یا بالاتر از خود نگه دارید. قیمت گذاری مستقیم کف  تبلیغات در نسیم شهر، در غیر این صورت شما خطر کاهش قابل توجه موجودی خود را دارید.

به محدوده پیشنهادی نگاهی بیندازید و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید

به طور کلی، شرکت های تبلیغاتی در نسیم شهر می‌خواهند کمترین قیمت ممکن را بپردازند و از استراتژی‌ هایی مانند سایه‌زنی قیمت برای رسیدن به قیمت ارزان و دقیق برای یک پیشنهاد معین استفاده می‌کنند. خود ما نمونه ای از یک است که از این استراتژی استفاده می کند.

 

اگر محدوده پیشنهادات کوچک باشد، فرصت خوبی دارید تا طبقات معامله خود را بالاتر ببرید. الگوریتم ها باید به راحتی قیمت گذاری شما را دنبال کنند.

 

از طرف دیگر، اگر محدوده پیشنهادی و تراکم پیشنهاد شما گسترده است، باید در مورد جابجایی طبقات Araddatabase کمی مراقب باشید. حرکت کف به سمت بالا می تواند باعث کاهش قیمت برخی از خریداران در انتهای پایین موجودی شود و در نهایت تراکم و CPM را کاهش دهد.محدوده های پیشنهادی خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که برای به حداکثر رساندن ارزش موجودی شما تنظیم شده اند

از آبشار بازاریابی استفاده کنید

اتوماسیون هوشمند کلید موفقیت در برنامه ریزی است و آبشار راهی عالی برای استفاده از اتوماسیون به نفع شماست. آبشار به شما امکان می دهد سطوح مختلفی از اولویت را به انواع مختلف معاملات اختصاص دهید و سپس بر اساس انواع معاملات "رقابت" برای یک اسلات، به موجودی برنامه ریزی شده دسترسی ترجیحی بدهید. برای مثال، ممکن است یک معامله بازار خصوصی پرسود داشته باشید که صفحه‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد که در سطح اولویت اول شما تنظیم شده است، به دنبال آن معامله خصوصی با سود کمتری که تمام صفحه‌ها را هدف قرار می‌دهد، و سپس ممکن است یک معامله باز حراج نسبتاً پایین با CPM که صفحه‌های باقیمانده را در پایین صفحه هدف قرار می‌دهد. آبشار شما

 

در حال حاضر، حدود 70٪ از همه ناشران در فقط از یک نوع معامله برای تراکنش های برنامه ریزی شده خود استفاده می کنند. هنوز کسی در ریچ از آبشار استفاده نمی کند.

 فرصت بزرگ

این یک فرصت بزرگ از دست رفته است. علاوه بر ایجاد قوانین کلی برای معاملات P1، P2 و غیره در، می‌توانید پارامترهایی را نیز ایجاد کنید تا انواع مختلف معاملات را نسبت به سایرین ارتقا دهید، اگر انجام این کار به نفع شما باشد. به عنوان مثال، یک معامله P1 ممکن است 80000 دلار تضمین شده ارزش داشته باشد، اما اگر یک پیشنهاد برنامه‌ای خصوصی P2 به ارزش بیش از 100،000 دلار به شما ارائه شود، آن معامله P2 می‌تواند به طور خودکار به اولویت اول ارتقا یابد. زمانی را برای برقراری ارتباط با خریداران اختصاص دهید تا مطمئن شوید که آنچه ممکن است را درک می کنند. در حالت ایده‌ آل، باید پیشنهادات خود را مطابق با ترجیحات و نیازهای خریداران خود تنظیم کنید و راه‌های خلاقانه ‌ای برای قیمت گذاری رسانه خود به نفع همه افراد بیابید. ارزش موجودی شما را به حداکثر می رساند و خریداران شما را برای خرید بیشتر باز می گرداند.

 

 

با خریداران کار کنید تا ترتیبات قیمت گذاری خلاقانه ای را بیابید که برای همه مناسب باشد

مانند یک حرفه ایی عمل کنید

DSP ها برای انتخاب صفحه نمایش خوب و سپس راه اندازی تراکنش هر زمان که شرایط مورد نظر خریدار برآورده شود مفید هستند. اگر یک DSP نتواند این کار را برای یک تراکنش مشخص انجام دهد و شما آن را افزایش دهید، این ارزش افزوده‌ای است که باید هنگام قیمت ‌گذاری معامله در نظر گرفته شود.

اسلات‌های پیش‌گیرانه، که اجازه می‌دهند نقاط تبلیغاتی در یک حلقه تحت شرایط مشخص ظاهر شوند، نمونه خوبی از ابزاری هستند که می‌توانند به شما در ارائه نوع هدف‌گیری که یک DSP ارائه می‌دهد کمک کند. علاوه بر این، می‌توانید با سیگنال‌های داده‌ای مانند حضور فناوری تجزیه و تحلیل، اطلاعات در مورد دید بر اساس مکان مقایسه صفحه نمایش با جهت خورشید در یک زمان معین، یا فقط مکان‌های خاصی که خریدار بخواهد به آن دسترسی پیدا کند، بفروشید.

این نوع پیشنهادها از انواع چیزهایی هستند که خریداران هوس می کنند. اگر ترجیح می دهید آنها را ارائه دهید، می توانید برای انجام این کار مبلغی را از موجودی خود دریافت کنید.

به خریداران ابزارهای اضافی برای دستیابی به مخاطبان خود بدهید و می توانید حق بیمه را دریافت کنید

برای پشتیبانی از ویژگی هایی که کسب و کار شما را بهبود می بخشد، دریافت کنید

مجموعه ای از ویژگی ها در وجود دارد که می تواند زندگی را برای کسب و کار شما آسان تر و سودآورتر کند. مشکل اینجاست که همه تبلیغات آنها را در کنار خود قبول نکرده اند. با صرف زمان برای متقاعد کردن آنها برای نصب برخی از بیلبورد های ما، می توانید ارزش پنهان در کسب و کار برنامه ریزی شده خود را باز کنید.

انتقال ارزش این ادغام ها برای ما در یک فرآیند مداوم است و یک کمک کوچک هرگز ضرری ندارد. اگر علاقه مند به تحقق این نوع مزایا از طریق خود هستید، با آنها صحبت کنید و به متقاعد کردن آنها کمک کنید تا همه ویژگی های ما را زنده کنند. در انجام این کار چیزهای زیادی برای به دست آوردن وجود دارد.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات گسترده و افزایش فروش

از طرف دیگر، اگر میزان پر شدن صفحه نمایش به طور مداوم زیر 50٪ باشد، احتمالاً زمان آن رسیده است که عرضه برنامه ای را کاهش دهید یا در غیر این صورت قیمت های کف را کاهش دهید. فقط مطمئن شوید که قیمت کف برنامه ای خود را در همان سطح یا بالاتر از خود نگه دارید. قیمت گذاری مستقیم کف  تبلیغات در نسیم شهر، در غیر این صورت شما خطر کاهش قابل توجه موجودی خود را دارید.

به محدوده پیشنهادی نگاهی بیندازید و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید

به طور کلی، شرکت های تبلیغاتی در نسیم شهر می‌خواهند کمترین قیمت ممکن را بپردازند و از استراتژی‌ هایی مانند سایه‌زنی قیمت برای رسیدن به قیمت ارزان و دقیق برای یک پیشنهاد معین استفاده می‌کنند. خود ما نمونه ای از یک است که از این استراتژی استفاده می کند.

 

اگر محدوده پیشنهادات کوچک باشد، فرصت خوبی دارید تا طبقات معامله خود را بالاتر ببرید. الگوریتم ها باید به راحتی قیمت گذاری شما را دنبال کنند.

 

از طرف دیگر، اگر محدوده پیشنهادی و تراکم پیشنهاد شما گسترده است، باید در مورد جابجایی طبقات Araddatabase کمی مراقب باشید. حرکت کف به سمت بالا می تواند باعث کاهش قیمت برخی از خریداران در انتهای پایین موجودی شود و در نهایت تراکم و CPM را کاهش دهد.محدوده های پیشنهادی خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که برای به حداکثر رساندن ارزش موجودی شما تنظیم شده اند

از آبشار بازاریابی استفاده کنید

اتوماسیون هوشمند کلید موفقیت در برنامه ریزی است و آبشار راهی عالی برای استفاده از اتوماسیون به نفع شماست. آبشار به شما امکان می دهد سطوح مختلفی از اولویت را به انواع مختلف معاملات اختصاص دهید و سپس بر اساس انواع معاملات "رقابت" برای یک اسلات، به موجودی برنامه ریزی شده دسترسی ترجیحی بدهید. برای مثال، ممکن است یک معامله بازار خصوصی پرسود داشته باشید که صفحه‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد که در سطح اولویت اول شما تنظیم شده است، به دنبال آن معامله خصوصی با سود کمتری که تمام صفحه‌ها را هدف قرار می‌دهد، و سپس ممکن است یک معامله باز حراج نسبتاً پایین با CPM که صفحه‌های باقیمانده را در پایین صفحه هدف قرار می‌دهد. آبشار شما

 

در حال حاضر، حدود 70٪ از همه ناشران در فقط از یک نوع معامله برای تراکنش های برنامه ریزی شده خود استفاده می کنند. هنوز کسی در ریچ از آبشار استفاده نمی کند.

 فرصت بزرگ

این یک فرصت بزرگ از دست رفته است. علاوه بر ایجاد قوانین کلی برای معاملات P1، P2 و غیره در، می‌توانید پارامترهایی را نیز ایجاد کنید تا انواع مختلف معاملات را نسبت به سایرین ارتقا دهید، اگر انجام این کار به نفع شما باشد. به عنوان مثال، یک معامله P1 ممکن است 80000 دلار تضمین شده ارزش داشته باشد، اما اگر یک پیشنهاد برنامه‌ای خصوصی P2 به ارزش بیش از 100،000 دلار به شما ارائه شود، آن معامله P2 می‌تواند به طور خودکار به اولویت اول ارتقا یابد. زمانی را برای برقراری ارتباط با خریداران اختصاص دهید تا مطمئن شوید که آنچه ممکن است را درک می کنند. در حالت ایده‌ آل، باید پیشنهادات خود را مطابق با ترجیحات و نیازهای خریداران خود تنظیم کنید و راه‌های خلاقانه ‌ای برای قیمت گذاری رسانه خود به نفع همه افراد بیابید. ارزش موجودی شما را به حداکثر می رساند و خریداران شما را برای خرید بیشتر باز می گرداند.

 

 

با خریداران کار کنید تا ترتیبات قیمت گذاری خلاقانه ای را بیابید که برای همه مناسب باشد

مانند یک حرفه ایی عمل کنید

DSP ها برای انتخاب صفحه نمایش خوب و سپس راه اندازی تراکنش هر زمان که شرایط مورد نظر خریدار برآورده شود مفید هستند. اگر یک DSP نتواند این کار را برای یک تراکنش مشخص انجام دهد و شما آن را افزایش دهید، این ارزش افزوده‌ای است که باید هنگام قیمت ‌گذاری معامله در نظر گرفته شود.

اسلات‌های پیش‌گیرانه، که اجازه می‌دهند نقاط تبلیغاتی در یک حلقه تحت شرایط مشخص ظاهر شوند، نمونه خوبی از ابزاری هستند که می‌توانند به شما در ارائه نوع هدف‌گیری که یک DSP ارائه می‌دهد کمک کند. علاوه بر این، می‌توانید با سیگنال‌های داده‌ای مانند حضور فناوری تجزیه و تحلیل، اطلاعات در مورد دید بر اساس مکان مقایسه صفحه نمایش با جهت خورشید در یک زمان معین، یا فقط مکان‌های خاصی که خریدار بخواهد به آن دسترسی پیدا کند، بفروشید.

این نوع پیشنهادها از انواع چیزهایی هستند که خریداران هوس می کنند. اگر ترجیح می دهید آنها را ارائه دهید، می توانید برای انجام این کار مبلغی را از موجودی خود دریافت کنید.

به خریداران ابزارهای اضافی برای دستیابی به مخاطبان خود بدهید و می توانید حق بیمه را دریافت کنید

برای پشتیبانی از ویژگی هایی که کسب و کار شما را بهبود می بخشد، دریافت کنید

مجموعه ای از ویژگی ها در وجود دارد که می تواند زندگی را برای کسب و کار شما آسان تر و سودآورتر کند. مشکل اینجاست که همه تبلیغات آنها را در کنار خود قبول نکرده اند. با صرف زمان برای متقاعد کردن آنها برای نصب برخی از بیلبورد های ما، می توانید ارزش پنهان در کسب و کار برنامه ریزی شده خود را باز کنید.

انتقال ارزش این ادغام ها برای ما در یک فرآیند مداوم است و یک کمک کوچک هرگز ضرری ندارد. اگر علاقه مند به تحقق این نوع مزایا از طریق خود هستید، با آنها صحبت کنید و به متقاعد کردن آنها کمک کنید تا همه ویژگی های ما را زنده کنند. در انجام این کار چیزهای زیادی برای به دست آوردن وجود دارد.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت تبلیغات

مدیریت بازدهی اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اتوبان ساوه یک مسئله همیشگی است، موضوعی که مالکان برای به حداکثر رساندن درآمد موجودی نگران شکستن آن هستند. ما می دانیم که انجام معاملات برنامه ای در یک فرآیند مناقصه باز، به جای پایبندی به معاملات خصوصی، یک گام بزرگ است. چه چیز دیگری؟

ابتدا این پرسش نامه را پر کنید

قبل از انجام هر حرکتی برای ارتقای شبکه یا ایجاد تغییرات قابل توجه در استراتژی برنامه‌ای خود، مهم است که وضعیت وضعیت را بررسی کنید. چند سوال از خود بپرسید تا تصویر بهتری از وضعیت فعلی تبلیغات در اتوبان ساوه خود داشته باشید. بهتر است پاسخ ها را در سندی بنویسید که در آینده می توانید به آن مراجعه کنید.
چرا خریداران صفحه نمایش من را می خرند؟

اگر در شبکه خود رسانه می‌فروشید (اراد دیتابیس)، به این دلیل است که نیازهای کسی را برآورده می‌کنید. آنها چه کسانی هستند؟ آیا شما در درجه اول برای خریداران در یک صنعت خاص - مراقبت های بهداشتی، خودرو، فناوری - یا خریداران با مخاطبان هدف گسترده جذاب هستید؟ و چه چیزی در مورد صفحه نمایش شما است که آنها را برای خریداران شما مطلوب می کند

فقط با دل و جرات خود پیش نروید - اعداد فروش واقعی خود را بررسی کنید. این امکان وجود دارد که از چیزی که کشف می کنید شگفت زده شوید.

نرخ پر شدن من چقدر است؟

بسته به میزان پر شدن شما، می خواهید کمی متفاوت به توسعه کسب و کار برنامه نویسی خود بپردازید. آیا میزان پرش شما از 100 درصد است یا نزدیکتر به 50 درصد است یا حتی کمتر؟ یادداشت بردار. ما در زیر توصیه هایی را برای موقعیت خاص شما ارائه خواهیم کرد.
 

چگونه معاملات غیر برنامه ای خود را قیمت گذاری کنم؟

قیمت‌گذاری می‌تواند در فروش مستقیم یک چیز پیچیده باشد، و برنامه‌ریزی این پتانسیل را دارد که فقط به دلیل ماهیت خود، اوضاع را کمی پیچیده‌تر کند. به همین دلیل مهم است که دقیقاً نحوه قیمت‌گذاری موجودی غیربرنامه‌ای خود را مشخص کنید و از آن به‌عنوان یک نوع دستورالعمل برای آنچه در آینده می‌آید استفاده کنید.
قیمت کف شما چقدر است؟ نرخ فروش شما چقدر است؟ چه عوامل دیگری ممکن است بر قیمت شما تأثیر بگذارد؟ این یک سوال مهم است، بنابراین مطمئن شوید که مدتی را صرف فکر کردن در مورد آن می کنید.

چه کسی بخشی از مخاطبان من است؟

یکی از مفاهیم اصلی برنامه ‌نویسی این است که به خریدار اجازه می‌دهد تا مخاطبان را هدف قرار دهد نه صرفاً صفحه نمایش. برای خریداران، این فرصتی برای کاهش هزینه‌ های «هدر رفته» برای مخاطبان ناخواسته است. برای فروشندگان، این فرصتی است که برای خرید هدفمندتر، حق بیمه اندکی دریافت کنند. همه برنده می شوند.
 

به دنبال "پول بازدهی آسان" بروید

بردهای سریع یک راه عالی برای ایجاد شتاب و شروع به بهترین استفاده از موجودی خود هستند. برای کمک به شما در دستیابی به تعدادی از این موارد، برخی از حوزه‌های کلیدی را شناسایی کرده‌ایم که ناشران می‌توانند به سرعت آن‌ها را بهبود بخشند تا درآمد بیشتری کسب کنند.

زمان خرید

نزدیک به 40 درصد از تمام این اعلان‌های ضرر به این دلیل است که خلاقیت تأیید نشده است، و با میانگین زمان تأیید حدود 5 ساعت و 30 دقیقه، جای تعجب نیست. خریداران ممکن است فقط پیشنهادات خود را به صفحه دیگری منتقل کنند که در آن خلاقیت تأیید شده است، فقط برای اینکه تبلیغ خود را در آنجا منتشر کنند. اینها معمولاً صفحه نمایش شما نیستند.
راه برای جلوگیری از این خونریزی، کاهش زمان تایید است. این کار را می‌توان با تنظیم تأیید خودکار برای DSPها، صندلی‌ها یا تبلیغ‌کنندگان مورد اعتماد انجام داد، اجازه می‌دهد تا انواع خاصی از رسانه‌ها به‌طور خودکار تأیید شوند، یا حتی تأیید خودکار هر خلاقیتی که تیم شما در یک بازه زمانی معین بررسی نمی‌کند.

اینها می توانند اقدامات بسیار مهمی باشند، اما همچنین می توانند تفاوت زیادی در کاهش زمان تایید محتوا ایجاد کنند. تنها اقداماتی را که با آن در شبکه خود راحت هستید، اتخاذ کنید.

یافتن راه‌هایی برای کاهش سرعت تأیید محتوای خود می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات بیشتری را به دست آورید

از نرخ پر شدن صفحه نمایش خود برای اطلاع رسانی استراتژی برنامه ریزی شده استفاده کنید

نرخ پر شدن شما یک ابزار عالی و ساده برای اندازه‌گیری عرضه و تقاضای فعلی شبکه شما است، بنابراین حتماً از آن برای راهنمایی مراحل بعدی خود در برنامه‌نویسی استفاده کنید.
اگر نرخ پر شدن صفحه نمایش بیش از 80 درصد باشد، نشانه خوبی است که از افزایش عرضه برنامه‌ریزی برای استفاده از تقاضا سود می‌برید. از طرف دیگر، ممکن است به افزایش قیمت های کف برای سرمایه گذاری بر روی آن تقاضا فکر کنید.

منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد