همانند تبلیغات تلویزیون، رادیو، روزنامه و… تبلیغات آنلاین مزایای زیادی هم دارد از جمله پروموت سریع محصول یا خدمات بدون محدودیت مرز جغرافیایی، قابل اندازهگیری بودن، هدفمندی و بازدهی بالا، مقرون بهصرفه بودن و قابل نظارت بودن آن. است که هزینه و وقت زیادی را میطلبد. رفت و آمد مکرر مردم از مقابل تابلوهای تبلیغی موجب میشود که هزینه این شیوه بازاریابی بطور نسبی پایینتر از سایر روشها باشد.

مسئولیت بازاریابی

کارآفرینان هنربرتر به طور معمول مسئولیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و بهینه سازی موتورهای جستجو را بر عهده دارند، زیرا مخاطبان مورد نظر جوان تر هستند و بیشتر مایل به استفاده از دستگاه های فن آوری هستند. تبلیغات محیطی یکی از پرکاربردترین رسانه های تبلیغاتی است که طیف گسترده و متنوعی از آن عرصه های عمومی فضاهای شهری را در بر میگیرد. جالب آن که شرکت های تبلیغاتی صوفیان و برخی تبلیغات محیطی می توانند نقطه ای ثقل کمپین های تبلیغاتی باشند، خصوصاً آنانی که از یک عنصر جذاب و یا عنصری که تعامل با مخاطبان و گوشیهای هوشمندشان را به همراه دارد برخوردار اند

تابلو های تبلیغاتی

میتواند به خرید یک جفت کفش منجر شود یا ارائه تعمیرات تخت خواب بادی! بیلبوردها به عنوان مهمترین ابزار تبلیغات محیطی در تمامی کشور و مهمتر از آن در کلان شهرهایی نظیر تهران ، مشهد ، اصفهان و کرج از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. 6. مجری تبلیغات محیطی در صوفیان برای برند تبلیغات محیطی بر ترجیح برند، تأثیر معنی ­داری دارد. شاخصهای این ابزار شناختی نشان داد که شعار اجتماعی میتواند بر ادراک و حافظه ی مصرف کنندگان با توجه به برند تاثیر بگذارد. در یک پیام عمومی میتوان روی مزایای برند تمرکز کرد. بزرگی و سایز یک بیلبورد ارتباط مستقیم با افزایش قیمت آن بیلبورد دارد.

استاندارند های شهرداری برای تبلیغات

همچنین اندازه بیلبورد در مکان­های مختلف متفاوت است برای مثال استفاده از بیلبوردهای بزرگ در بزرگراهها بسیار موثر است زیرا از آنجایی که در اینگونه مکان ها آگهی های کمتری حضور دارد، پیام آگهی نصب شده بر روی بیلبورد، راحت تر در معرض دید مخاطب قرار می­گیرد. مشخص کردن پیام: هر تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد باید حاوی پیامی به مخاطب باشد. در این پژوهش، نگارنده بر آن است، تبلیغات محیطی شهر بابل را با توجه به شاخص های آلودگی بصری و ضوابط و استانداردهای تبلیغات شهری بررسی نماید، تا با شناسایی عوامل موثر در این آلودگی ها زمینۀ کاهش آن و ارتقاء کیفیت محیط شهری فراهم آید.

کمپین های تبلیغاتی

بنابراین این کمپین ها معمولا شامل نام برند، شماره تلفن یا آدرس وب سایت هستند. تبلیغات یک فعالیت برای آگاهی رسانی و معرفی محصول جدید به بازار است، که هدف آن فروش یک محصول یا خدمات به مخاطبان هدف است. اما ارزشهای ادب، پاکیزگی، احترام به سالمندان، تکنولوژی و کار صرفاً در بیلبوردهای تهران و ارزشهای فرهنگیِ فراغت، خرد و مهرورزی صرفاً در بیلبوردهای لندن کاربرد داشتهاند. اینبیلبوردها صرفاً از بعد زبانی مورد بررسی قرار گرفتهاند.

ارزش های فرهنگی در تبلیغات

یافته ها نشان میدهند که ارزشهای فرهنگی مدرنیته و اقتصاد در هردو زبان کاربرد چشمگیری داشتهاند و از این نظر دارای تشابهاند. آگهیهای بازرگانی، بهویژه بیلبوردهای تبلیغاتی، نقش بهسزایی در بازنمایی نکات فرهنگی موجود و ترویج و اشاعۀ نکات فرهنگی جدید دارند. در پژوهش پیشِ رو، بیلبوردهای تبلیغاتیِ تهران و لندن از منظر ارزشهای فرهنگی براساس طبقهبندی چنگ (1994) بررسی شدهاند. وجود تفاوت در انواع ارزشهای فرهنگی و میزان کاربرد آنها بازتاب تفاوتهای فرهنگی دو جامعۀ زبانی تهران و لندن است.

تبلیغات هوشمند

هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ گویی به سؤالات تحقیق از آزمون کای دو با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 30 بهره بردهایم. بیلبورد دیجیتال یک بیلبورد است که تصاویر مختلف و متن ایجاد شده از برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای را نشان می دهد. Elmo Lewis در این تحقیق با استفاده از شاخص های هر یک از مراحل مدل آیدا ، در پی پاسخ به ایـن سؤال ها هستیم که آیا رنگ تبلیغات در رسانه های مختلف از تفاوت معنی داری برخوردار است ؟

گزارش های تبلیغاتی

گزارش های پراکندهای وجود دارد که بیان میکند ترکیبی از شگردهای تبلیغات نامرئی و نگاره سازی و روانشناسی میتواند در رسانه های چاپ نیز مورد استفاده قرار گیرد، و تصاویری رسم گردد که احساس ناخودآگاه انسان را متأثر کند.

امروزه، تبلیغات بازرگانی جزء جداناپذیر زندگی شهری است و تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها جایگاه ویژهای در بافت فیزیکی شهرها دارند؛ به گونهای که مخاطب را ناخودآگاه در معرض ارتباطات اقناعی قرار میدهند. عالوه بر این، مشخص شد این امر با میزان تحصیلات مخاطب نیز در ارتباط است، به عبارت دیگر مخاطبان با میزان تحصیلات بالاتر تمایل بیشتر به زبان غیر رسمی داشتند، هم چنین داده های تحقیق حاکی از عدم ارتباط زبان تبلیغ با میزان سن مخاطب بود.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86/